نیایش

بارالها..

/
بارالها ... از كوی تو بیرون نشود پای خیالم نكند فرق به حالم …
انجمن همبستگی دختران

الهی نامه

/
الهي نامه آيت الله حسن زاده آملي   الهي ! خانه كجا و صاحب خانه كجا ؟ …