شرایط عضویت:

افرادی که تمایل به عضویت در این انجمن و انجام فعالیتهای مختلف را دارا می باشند باید حائز شرایط زیر باشند:

  • مسلمان و متعهد به نظام اسلامی و اصل مترقی ولایت فقیه.
  • علاقه مند به فعالیتهای اجتماعی .
  • پای بند به اساسنامه و اصول انجمن .
  • پای بند به شئونات اخلاقی .