عشق

/
سرگرم عشق بازی که باشی ، خورشید را هم میتوانی در دستان خود بگ…

تدّبر

/
هو اللّطیف دوست من سلام! حالا که مجالی برای با هم بودن و حرف زدن دار…