معرفی انجمن:

انجمن همبستگی دختران جوان از سال ۱۳۸۳ بنا به مقتضیات زمان و نیاز جامعه توسط تعدادی از خواهران بصورت غیر رسمی و با نام انجمن دوستی دختران جوان تاسیس و فعالیتهای خود را آغاز نمود . ارکان این انجمن بنابر آیین نامه داخلی عبارتند از :

  • هیئت موسس
  • هیئت مدیره
  • روابط عمومی
  • تشکیلات و آموزش

لازم به ذکر است که انجمن پس از کسب مجوز رسمی و نهایی از سال ۱۳۹۰ با نام انجمن همبستگی دختران جون ادامه فعالیت داشته است .