این بنیاد پس از تهیه و تدوین اساسنامه و طی نمودن مراحل قانونی (صدورمجوز) و همچنین فراهم نمودن سازوکار مقدماتی برای پیشبرد کارهای اجرایی با اهداف ذیل فعالیت خودرا بطوررسمی از سال ۹۳ آغازنمود.

  • تقویت باورهای دینی ومعنویت زنان وخانواده وتلاش درپیشبرد فرهنگ عدالت در این حوزه
  • معرفی الگوی متعادل ازجایگاه زن وخانواده مبتنی برفرهنگ اسلامی باتاکید برنقش مادری و همسری در سطح ملی وبین المللی
  • ترویج فرهنگ اسلامی در تمامی عرصه های زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان (سبک زندگی اسلامی ) و متناسب سازی تحصیل و ازدواج و اشتغال زنان
  • مقابله با فرهنگ منحط و خشونت آمیز غربی و دفاع ازحقوق زنان تحت ظلم وستم در سطح جهان

باتوجه به اهداف فوق هیئت امناء برنامه ای را برای سه سال براساس منشور فعالیتهای این بنیاد تهیه و تصویب نمود.