معاونت آموزش و پژوهش
– آموزش عمومی دوره ای (ترجمه ، تفسیر و …)
– کارگاه آموزشی و تخصصی
– اجرای پروژه های پژوهشی

معاونت تبلیغات
– برگزاری مراسم به مناسبت های مختلف
– اعزام مبلغ به مناسبت ها
– برگزاری همایش به مناسبت ها
– کار گروه های هنری (خطاطی ، نقاشی ، نمایش نامه نویسی و…)

معاونت تشکیلات
– شناسایی نیرو ها و گزینش آنها
– توانمند سازی نیرو ها
– سازماندهی نیرو ها
– ارتقاء آگاهی سیاسی و فرهنگی نیرو ها
– ارتباط با سازمانهای غیر دولتی زنان در داخل

معاونت سیاسی
– انتشار نشریات سیاسی
– انتشار بیانیه
– تهیه و تدوین خبرنامه
– تحلیل سیاسی مسائل روز
– برگزاری همایش سیاسی

معاونت مالی -اداری
– دبیر خانه
– تنظیم بودجه
– تامین امور پرسنلی

معاونت بین الملل
– ارتباط با زنان اندیشمند دنیا
– ارتباط با زنان کشور های اسلامی
– ارسال پیام به مناسبت های روزهای ملی
– ارتباط با سازمانهای غیر دولتی زنان در خارج از کشور
– پاسخ به شبهات مربوط به حقوق زنان
– معرفی جایگاه زن مسلمان در دنیا
– مطالبات ج.ا.ا ایران از دنیا در ارتباط با مسائل زنان